Antywłamaniowość

Szyby ochronne budowlane składają się z dwóch lub więcej warstw szkła, sklejonych ze sobą za pośrednictwem jednej lub wielu warstw pośrednich. Warstwę pośrednią najczęściej stanowi przekładka w postaci folii z poliwinylobutyralu (folii PVB), lub warstwa żywicy na bazie związków organicznych. W wyniku sklejenia powstaje monolityczny pakiet szkła, który można przetwarzać i poddawać obróbce w różnych procesach technologicznych.
Pod wpływem uderzenia szkło ochronne budowlane pęka, ale nie rozsypuje się. W szybach składających się z tafli szkła nie poddanych obróbce termicznej, z punktu uderzenia rozchodzi się najczęściej typowy wzór tzw. "pajęczyny" pęknięć. Fragmenty szkła pozostają najczęściej związane za pośrednictwem warstwy pośredniej.

Ze względu na technologię produkcji szyby ochronne budowlane podzielić można na dwa podstawowe rodzaje:
*- szyby klejone żywicami: powstające poprzez wprowadzenie pomiędzy sąsiadujące tafle szkła, materiału klejącego w postaci cieczy, który w wyniku reakcji chemicznych ulega utwardzeniu.
*- szyby klejone foliami PVB: powstające w wyniku sklejenia tafli szkła jedną lub wieloma foliami poliwinylobutyralowymi, które w odpowiednich warunkach (ciśnienia i temperatury) łączą trwale sąsiadujące ze sobą tafle szkła. Proces laminowania odbywa się w specjalnym urządzeniu zwanym autoklawem.
W obrocie handlowym stosuje się folie PVB o znormalizowanej grubości wynoszącej 0,38 mm lub 0,76 mm. Szyby klejone foliami PVB posiadają większą odporność na działanie elementu uderzającego niż szyby klejone żywicami na bazie związków organicznych.

Ze względu na odporność na czynniki zewnętrzne szyby ochronne budowlane można podzielić na następujące rodzaje:
Klasyfikacja i wymagania szyb o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie.

Klasa
szyby
Odporność szyb na działanie standardowych czynników niszczących
Rodzaj czynnika ilość uderzeń Sposób oddziaływania Grupa
Wysokość spadku (m)
O1 kula stalowa
o masie 4,1 kg
1 Swobodny spadek kuli na powierzchnię
szyby zamontowanej w ramie
1,2 Szyby
bezpieczne
budowlane
O2 1 2,4
P1 3 1,5
P2 3 3
P3 3 6
P4 3 9
P5 siekiera testowa
o masie 2 kg
20-30 Wycinanie otworu uderzeniami
siekiery.
Energia pojedynczego uderzenia
300-350 J
Szyby
budowlane
o zwiększonej
odporności
na włamanie
P6 31-50
P7 51-70
P8 powyżej 70

Szybę składającą się co najmniej z dwóch warstw szkła spełniającą wymagania klasy P2 można zaliczyć do szyb o zwiększonej odporności na włamanie.

 

Przykłady zastosowań szyb klasy "O" i "P"

Miejsce zastosowań Klasa szyby Uwagi
1 Mieszkania, szkoły, biura, zakłady
*- drzwi wewnętrzne
*- okna na piętrach
*- okna na parterze
O1, O2, P1 chronią przed zranieniem przy rozbiciu szyby, utrudniają zorbicie szyby przy gwałtownym zamknięciu okna lub drzwi,
mogą być zastosowane w budynkach zagrożonych wybuchem wewnętrznym
2 kioski, domy wolnostojące, okna parterów budynków mieszkalnych, witryny hoteli i biur, obiekty handlowe o małej wartości chronionej, hale sportowe P1, P2 Chronią przed zranieniem jak szyby klasy O1 i O2, mogą stanowić czasową ochronę przy próbie włamania podjętego bez przygotowania
3 witryny salonów hoteli i biur, obiekty handlowe o znacznej wartości chronionej, wille, apteki P3, P4 szyby utrudniające włamanie, mogą zastępować kraty o oczku 150 mm wykonanej z drutu stalowego o średnicy
10 mm
4 muzea, sklepy z antykami, galerie sztuki, zakłady psychiatryczne, sale operacyjne banków, kantory, sklepy o dużej wartości chronionej, ekskluzywne wille P5, P6 szyby o zwiększonej odporności na włamanie, mogą zastąpić okratowanie wykonane z prętów stalowych o średnicy
12 mm
5 zakłady i sklepy jubilerskie, banki, obiekty specjalne, wystawy obiektów handlowych o dużej wartości chronionej P7, P8 szyby o wysokiej odporności na włamanie, mogą zastępować okratowanie wykonane z prętów stalowych o średnicy 16 mm

 

Odporność na przestrzelenie

Klasa szyby Kaliber broni Charakterystyka pocisku Prędkość
Vśr2,5(ms-1)
Odległość
strzelania (m)
budowa masa (g)
S1 9 PM 63 pełny płaszcz
rdzeń miękki
6 330 3
9 Parabellum 8 340
7,62 TT W 33 5,5 420
S2 0,357 Magnum pełny płaszcz
rdzeń miękki
10,25 420 3
7,62 5,5 500
S3 0,44 Magnum pełny płaszcz
rdzeń miękki
15,55 440 3
S4 5,45 AK pełny płaszcz
rdzeń stalowy
3,7 830 10
S5 7,62 kbk AK pełny płaszcz
rdzeń stalowy
7,95 720 10
7,62 SWD 9,57 900 25

 

Przykłady zastosowań szyb klasy "S"

Klasa szyby Zastosowanie
S1 Budynki administracji państwowej, wille
S2 centrale telefoniczne i komputerowe, szyby samochodowe
do przewozu wartości
S3 budynki o podwyższonym zagrożeniu terroryzmem,
napadami rabunkowymi itp., boksy kasowe
S4 urządzenia militarne, zakłady karne
S5 urządzenia militarne i inne o szczególnym zagrożeniu

 

Poza wyżej wymienionymi istnieją jeszcze specjalne wykonania szyb odpornych na falę detonacyjną